สาเหตุการขาดแคลนพยาบาลไทย(ภาพรวมแก้ไข57)

3 ต.ค.

พยาบาลไทย

การขาดแคลนด้านบุคคลากรพยาบาล ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้
สรุปสาเหตุ
1.จากวิกฤต ปี 40 ทำให้รัฐบาลมีนโยบายลดจำนวนบุคคลากรลง
2.คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปคือ ค่าตอบแทนที่ได้รับ กับปริมาณงานที่ได้รับไม่สอดคล่องกัน
ทำให้พยาบาล ลาออก อีกทั้งย้ายจาก รัฐบาลไปเอกชน อีกทั้งจากผลงานวิจัย ที่เกี่ยวกับ การย้ายตามสามี ครอบครัว
3.การที่รัฐบาลในไทยต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ทำให้มีนโยบายการสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์มากขึ้น นี้เป็นผลกระทบทางอ้อมที่ ทำให้พยาบาล มีการโยกย้ายไปภาคเอกชนมากขึ้น
4.การเปิดอาเซียน มีผลทำให้ พยาบาลไทยมีความต้องการย้ายไปทำงานต่างประเทศมากขึ้นจากเดิม ประเทศที่เป็นเป้าหมาย อันดับต้นๆในอาเซียน คือ สิงคโปร์ เพราะมีค่าตอบแทนสูงมากกว่า ถ้าเทียบกับไทย และฟิลิปปินส์ และถ้าเทียบกับฝั่งยุโรป ที่ค่าตอบแทนสูง นี้ก็เป็นแรงจูงใจนึงที่พยาบาล ไทย ย้ายไปทำงานต่างประเทศ และยังมีเปอร์เซ็น สูงกว่าในอาเซียน
ความคิดส่วนนี้ อย่างนึงเกิดจากหลังทำงานแล้ว ทั่งนี้รวบไปถึง นศ.พยาบาล ที่ใกล้จะจบก็มีแนวโน้มที่จะว่างแผนไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ส่วนนึงจาก การได้รับข่าวสาร ถึงผลดีของค่าตอบแทน ประสบการณ์ จากรุ่นพี่ จากผู้ที่เคยไปทำงานเป็นพยาบาลต่างประเทศ แต่ นั้นไม่ได้พูดถึงส่วนที่ว่า ยังมีพยาบาลไทย ที่ยังคงทำงานในประเทศด้วยความรัก ถิ่นฐานบ้านเกิด ครอบครัว และเพราะนี้คือ พื้นแผนดินไทย
5.อัตตราการผลิต พยาบาลที่ยัง ไม่เพียงพอ (พยาบาลไทย 1.5คน ต่อ ประชากร 1,000คน ,2553) 57ถึงแม้ว่าจะ ผลิตได้มากถึงปีละ 7,xxxคน แต่เมื่อเที่ยบ กับประเทศที่ส่งออก พยาบาลไปทำงานต่างประเทศ อย่างฟิลิปปินส์นั้น เที่ยบกันแล้ว ของไทยยัง น้อย

การแก้ไข้มุ่งเน้นไปที่
1.สร้างเสริม คุณค่าวิชาชีพ และ ความเป็นวิชาชีพ
2.พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านวิชาชีพพยาบาล
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตพยาบาล
4.เพิ่มอัตตรากำลังการผลิตพยาบาล
5.มีแนวทางที่ชัดเจน ในวิชาชีพ ในทุดด้าน
6.มีรูปแบบที่ชัดเจนในการรับพยาบาลจากต่างประเทศ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสรุป จากการอ่านจาก
บทความ ประชุมวิชาการ วิจัย แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 11

Advertisements
%d bloggers like this: